Street Food

Where to Eat

Tôi là

Hoàng Hoa Trung

Người hoạt động xã hội

Tham gia các hoạt động xã hội từ 2008. Tìm thấy đối tượng Trẻ Vùng Cao thật sự khó khăn và cần được cải thiện cuộc sống. 2012 bắt đầu xây dựng điểm trường đầu tiên. Tới 2018, 08 điểm trường sẽ hoàn thành như một câu truyền cổ tích, thần kì mà có cơ sở.

Gây quỹ 0đ, sáng tạo và độc đáo.

Follow & Subscribe

Instagram